ساقی سرمست ما دیوانه نیست (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
تا كي به انتظار تو بنشينم (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
ببوسم خاك پاك جمكران را (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
علي جان کوفيان غيرت ندارند (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
مرا دست قضا در چاه انداخت (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
اي خماران را شرابي سوخته (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
اي وطن دختران غيرتمند (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
منو نيمه شبهاي از جنس نور (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
آفتاب شيعه از مغرب درآ (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
ز جنوب و غرب تا شرق و شمال (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
بادهاي هرزه در دشت و دمن پيچيده اند (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
محرم ماه الفت با جنون است (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
آمد گه شادماني اي مردم (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
غدير اي باده گردان ولايت (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
به آواي خروسان سحر خيز (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
خبر آمد خبری در راه است (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
ما را نظری به غیر الله مباد (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
ساقی امشب باده از بالا بریز (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
هر روز به روز پیش می پیچم (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
میرسد از راه مردی از دیار آشنایی (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
هفتاد دو ماه و ظهر عاشورا (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
چیست درویشی به جز فانی شدن (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
با زکنم راز سه مظلومه را (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
می سزد کز نفس روح خدا یاد آرم (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
گفت خداوند جهان آفرین (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
مسلمان نمايان تكنو كرات (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
قسم بر انشقاق فرد منشق (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
كربلا لبريز عطر ياس شد (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
آن شب كه بتان نماز خواندند (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
زهرا اگر نبود محمد یتیم بود (محمد رضا آغاسی) - يکشنبه 19 شهريور 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد